Bijeenkomsten

Waar mensen  -samenwerkers*- bijeenkomsten (overleg, sessie, bespreking) hebben om zaken te bespreken, daar kan ik als onafhankelijk en onpartijdige gespreksleider een goede bijdrage leveren.

Ik heb geen belang bij de inhoudelijke uitkomst. Wél dat de uitkomst tevredenstellend is, dat besproken is wat besproken moet worden, dat de kern is geraakt en dat dit ‘in goede orde’ is tot stand gekomen. Vaak is het doel om te komen tot een gezamenlijk besluit dat in consent wordt genomen.

Onconventioneel, met kennis van zaken, persoonlijk en praktisch, is mijn werkwijze.

"Interesse in mensen en
samenwerking"

Directie- en aandeelhoudersbijeenkomst

Zowel voor directie en/of aandeelhouders geldt dat deze op de eigen expertise of door de familieband zijn toegetreden tot dit gremium. Die expertises bij elkaar kunnen goed samengaan, de persoonlijkheden hoeven niet te matchen. Frictie in een directie en/of tussen aandeelhouders kan gevoeld worden en gevolgen hebben voor de hele organisatie. Dan is het goed om mij als onafhankelijk voorzitter in te zetten.

Een organisatie, vereniging, stichting of een groot project hebben een gemeenschappelijk perspectief nodig. Een kader waarin iedereen die er werkt weet: hier zijn wij van en dit is wat wij daarom op de lange- en korte termijn gaan doen. Zodat iedereen vrij kan denken om de strategie te bepalen, is het fijn om dit te laten begeleiden. Dan is het goed om mij als onafhankelijk voorzitter in te zetten.

Strategische sessie

Evaluatieve bijeenkomst voor Raad van Commissarissen en Raad van Toezicht (RvC en RvT)

Periodiek moet een RvC en RvT zich door een externe professional laten bevragen over de eigen werkwijze en de onderlinge samenwerking. Scherpte en kritische zin is dan gevraagd. Dan is het goed om mij als onafhankelijk voorzitter in te zetten.

In algemene ledenvergaderingen van (branche-)verenigingen en VVE’s kan het soms dynamisch toegaan. Leden die al jaren meegaan, nieuwe leden die een andere koers  willen varen en onbegrip, kan een vergadering kleuren.  Dan is het goed om mij als onafhankelijk voorzitter in te zetten.

Algemene ledenvergadering

Voorzitter van een selectiecommissie

In een selectiecommissie, van welke aard dan ook, is het belangrijk om op een evenwichtige manier kandidaten te bevragen en te selecteren. De schijn van belangenverstrengeling moet worden voorkomen. Dan is het goed om mij als onafhankelijk voorzitter in te zetten.

Twee of meer klanten(groepen) gaan met elkaar in gesprek over hun relatie. Hoe ze over elkaar denken, waar de ontwikkelingen zitten en wat ze voor nu en de toekomst voor elkaar kunnen betekenen. Dit gesprek willen ze laten begeleiden om zelf de handen vrij te hebben. Dan is het goed om mij als onafhankelijk voorzitter in te zetten.

Klantgesprek

Meer- & minderwerk bespreking

In praktische overlegsituaties, in meer- en minder werk besprekingen in de bouw & infra, gaat het erom of het geld wel rechtmatig wordt uitgegeven en/of er eerlijk geld voor eerlijk werk wordt verkregen. Vaak zit men op één lijn, soms ook niet. Dan luistert het nauw en kunnen verschillen van inzicht doorwerken in de rest van het werk. Dan is het goed om mij als onafhankelijk voorzitter in te zetten.

De energietransitie komt in het dorp of de stad tot uiting: er komen windmolens of zonneparken. Als de besluitvorming rondom de plaatsing van molen of zonnepark start, gaat dat over landelijke inpassing, ecologie en het voorkomen van hinder. Omwonenden, agrariërs, belangengroeperingen, overheid en initiatiefnemers gaan met elkaar in gesprek. Dit kan enige dynamiek opleveren. Dan is het goed om mij als onafhankelijk voorzitter in te zetten.

Bewonersbijeenkomst en participatiebijeenkomst

Thema bijeenkomst

Over vele thema’s worden bijeenkomsten belegd om belanghebbenden te informeren over nieuwe onderwerpen. Zo ben ik betrokken geweest bij nieuwe regelingen m.b.t. de landbouw, chemievrij onderhoud voor gemeenten, een nieuwe modulaire zuiveringsinstallatie, de omgevingswet, ruimte voor de rivier en beheer van de openbare ruimte. Dan is het goed om mij als onafhankelijk voorzitter in te zetten.

In projecten in de bouw- & infra gaat veel geld om en kennen vele regels en protocollen. Samenwerking luistert hier nauw. Om de samenwerking te ondersteunen worden bijeenkomsten gehouden in het begin (project start-up) en tussentijds (project follow-up) om te spreken over de inhoud van het werk en de onderlinge samenwerking. Dan is het goed om mij als onafhankelijk voorzitter in te zetten.

Project startup & project follow-up

Teamoverleg

Vaak gaat het werken in het team goed, soms gaat het moeizaam. Daar kan over gesproken worden om het werk en de mensen verder te brengen. Dat spreken gebeurt in alle geledingen en typen organisaties, in een: maatschap, dierenasiel, IT bedrijf, managementteam, grote detailhandel, museum, transportbedrijf enz. Dan is het goed om mij als onafhankelijk voorzitter in te zetten.